jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Metaprogrammer

Metaprogrammer er en række filtre, du har med gennem livet og oplever verden gennem. Metaprogrammerne indeholder de grundlæggende faktorer, der skaber dine karakteristiske træk og din personlighed.

Metaprogram-modellen er udviklet på baggrund af Jungs 8 grundlæggende personlighedstyper og er en mere nuanceret beskrivelse af personlighedsmønstre end Jungs.

Når vi udforsker dine metaprogrammer, får vi vigtige informationer om din foretrukne måde at opfatte, tænke, føle og handle på. Vi får vigtige informationer om, hvad der interesserer og motiverer dig, og vi vil bedre være i stand til at kunne forudsige dine reaktionsmønstre og din måde at kommunikere og samarbejde på, ligesom vi bedre vil kunne forstå din adfærd.

Dine metaprogrammer kan opdeles i tre hovedområder:

 • Hvordan du oplever verden
 • Hvordan du vurderer dine oplevelser
 • Hvordan du forholder dig til vurderingerne og handler på dem
Hvordan du oplever verden

Opfattelsesmåde:
Virkeligheden kan opfattes på forskellige måder. Vi kan fokusere på de store linjer, eller vi kan hæfte os ved detaljerne.

Hvordan opfatter du virkeligheden?

 • Overvejende abstrakt og generel - det store billede først og derefter detaljerne?
 • Eller mere konkret og specifik - først detaljer, sekvenser, rækkefølger og procedurer, og derefter et mere fuldstændigt billede?

Interesseområder:
Vi har mulighed for at fokusere på forskellige aspekter af tilværelsen. Den enkelte vælger at have opmærksomheden rettet der, hvor de højeste værdier ligger. En af de styrende faktorer er, hvad vi hver især interesserer os for.

Hvilke interesseområder er dominerende for dig?

 • Mennesker/relationer - hvem der er til stede og relationerne imellem dem?
 • Fysiske rammer - hvor tingene sker?
 • Aktiviteter - hvad der sker, opgaver og processer mere end personer?
 • Informationer/viden - viden og nye indsigter, ofte teori frem for praksis?
 • Ting - ejendele, materielle goder og ting?

Motivationsretning:
Motivation handler om, hvilken drivkraft der er til stede, eller hvilken drivkraft der mangler. Grundlæggende er der kun to former for motivation. Vi kan have lyst til noget behageligt, som vi stræber efter og søger hen imod. Eller vi kan have ulyst til noget ubehageligt, som vi vil undgå og søger væk fra.

Hvordan motiveres du bedst?

 • Hen imod - drives af lyst, at opnå noget eller nå målet, motiveres af ”gulerod”?
 • Eller væk fra - manglende lyst/frygt, at undgå noget der kan gå galt, motiveres af ”pisken over nakken”?

Sammenligningsmåde:
For at kunne forstå tilværelsens forskellige begivenheder, har vi brug for at sammenligne de nye ting, vi kommer ud for, med de ting vi tidligere har været udsat for. Denne sammenligningsproces er vigtig for at skabe forståelse og mening.

Hvordan sammenligner du?

 • Lighed - søger ligheder og kendte genkendelige ting, bemærker hvad der er til stede, frem for hvad der mangler?
 • Eller forskellighed - søger forskelligheder, modsigelser og modeksempler, bemærker hvad der mangler?
Hvordan du vurderer dine oplevelser

Vurderingsmåde:
Vi responderer på baggrund af vore erfaringer. Vurdering af nye oplevelser kan foretages ud fra rationelle, logiske og intellektuelle betragtninger eller ud fra mere irrationelle, emotionelle og følelsesmæssige fornemmelser.

Hvordan vurderer du?

 • Rationelt og logisk - vurderer rationelt, logisk og fornuftsbetinget, er afklaret i forhold til begreberne rigtigt og forkert?
 • Eller mere irrationelt og emotionelt - følelsesbetinget, beslutninger tages ud fra følelsesmæssige værdier?

Referencekilde:
Når vi vurderer vore oplevelser, gør vi det enten på grundlag af, hvad andre mener om situationen (deres respons og feedback), eller vi tillægger vore egne evner og balance tilstrækkelig styrke til at afgøre, om det givne er rigtigt eller forkert - godt eller dårligt.

Hvad er dine referencekilder?

 • Eksternt refererende - vurderer ud fra ydre forhold og andre menneskers verbale og nonverbale respons?
 • Eller internt refererende - vurderer ud fra egne erfaringer, tanker, følelser og værdier?

Tidsorientering:
Både vore tanker og følelser påvirkes af den tidsorientering, vi har i forskellige situationer. Som udgangspunkt vil vi altid vurdere ud fra nuet. Fortiden kan kun forstås i nutid, og fremtid kan kun opleves gennem nutid. Det er altså lige nu og med nutidens øjne, vi ser på henholdsvis fortiden og fremtiden.

Hvordan er din tidsorientering?

 • Fortid - inddrager negative og positive erfaringer fra fortiden og livet indtil nu?
 • Nutid - livet foregår her og nu, fortaber sig ikke i fortiden eller ukendte fremtidsperspektiver?
 • Fremtid - tænker i fremtidsperspektiver og inddrager mulige konsekvenser af handlinger, negative forventninger vil være sammenkædet med bekymring, positive forventninger sammenkædes med følelsen af glæde og tilfredsstillelse?

Tidsopfattelse:
Ud over at have opmærksomheden rettet eksternt i forhold til tid, har vi også et internt forhold til tid. Vi kan tænke kortsigtet eller langsigtet.

Hvordan er din tidsopfattelse?

 • In time - kortsigtet, er fuldt til stede lige nu og her, mere optaget af hvad der aktuelt sker, end hvad der skete (fortid) eller skal ske (fremtid)?
 • Through time - langsigtet, er præcis og bevægelig gennem tid, er i stand til at organisere, tilrettelægge og beregne den nødvendige tid?
Hvordan du forholder dig til dine vurderinger og handler på dem

Adfærdsmønster:
De to overordnede adfærdsmønstre er den indadrettede og den udadrettede form. Når vi vurderer, kan vi føle os tiltrukket af, at beholde oplevelsen for os selv, eller vi kan have behov for, at dele den med andre. Samtidig kan vort fokus både ligge på det, der foregår omkring os, eller på det, der foregår inden i os.

Hvilket adfærdsmønster er dominerende?

 • Er du introvert - indadrettet, opmærksomhed mod indre processer og refleksioner over egne oplevelser, lader bedst op for dig selv fx med musik eller en løbetur?
 • Eller ekstrovert - udadrettet, opmærksomhed mod aktiviteter i omverdenen, lader bedst op i andres selskab?

Engagement:
De to grundlæggende måder at engagere sig i oplevelser på er, på den ene side at blive aktiv og respondere med eksterne handlinger på begivenheden, og på den anden side passivt sætte sig hen og reflektere over begivenheden. Typisk vil vi bevæge os mellem felterne afhængig af situationen og stemningen.

Hvordan engagerer du dig?

 • Pro-aktivt - går straks i gang og handler, vigtigt at sætte noget i gang, at der sker noget?
 • Eller re-aktivt - venter og reagerer, analyserer og tænker tingene igennem inden der handles?

Tænke-/handlemåde:
Der er to grundlæggende måder at tænke og handle på, når vi er færdige med at vurdere oplevelserne. Enten går vi i gang med at vurdere procedurerne for at føre vurderingernes konklusion ud i livet (systematik, rammer og regler). Eller også opfatter vi de muligheder, der ligger i situationen (udvide landskabet uden at binde det op på rammer og regler).

Hvordan tænker og handler du?

 • Procedureorienteret - organiserer ud fra bestemte sekventielle procedurer, der bygger på egne kriterier, værdier og vurderinger, foretrækker regler og præcise anvisninger frem for muligheder og fleksibilitet?
 • Eller mere mulighedsorienteret - søger alle tænkelige muligheder og veje indenfor (og udenfor) systemets rammer, opfatter struktur, rammer, regler og forpligtelser som begrænsende fænomener?

Relationsmønster:
Relationsmønstrene handler om, hvordan vi relaterer os til andre mennesker. Når vi etablerer teams, får det betydning for samarbejdet, hvordan medarbejderne relaterer sig til hinanden.

Hvordan er dit relationsmønster?

 • Uafhængighed - har trang til selvstændighed, trives bedst med at arbejde alene og selv tage ansvar?
 • Nærhed - motivationen skabes og styrkes i nærhed med andre, men med kontrol over eget territorium, vil helst ikke stå alene med ansvaret?
 • Team - arbejder helst i et samarbejde med andre, ansvaret fordeles mellem alle deltagere, ønsker fællesskab, dialog og konsensus?

Typisk vil dine metaprogrammer befinde sig et sted mellem yderpunkterne med en tendens i den ene retning (det vil sjældent være et enten-eller).

Metaprogrammer ændrer sig igennem hele livet og kan være situationsbestemte.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget program, der er mere rigtigt eller forkert end noget andet.

Du har mulighed for at få testet dine metaprogrammer i forbindelse med coaching sessionerne.

Hvilke muligheder vil det give dig at kende dine metaprogrammer?


Jeg tiltrækker i mit liv alt, hvad jeg giver min opmærksomhed, min energi og mit fokus, positivt såvel som negativt.
- Michael Losier (Lov om tiltrækning)

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).